Poljoprivredni fakultet

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000, Banja Luka, Republika Srpska
+387 61 312 390

O Fakultetu

Inicijativa za formiranje Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci zvanično je odobrena na Naučno – nastavnom vijeću Univerziteta u Banjaluci i pokrenuta 1991 konstituisanjem Organizacionog odbora. Na sjednici Naučno – nastavnog vijeća Univerziteta koja je održana 27. 02. 1992, usvojen je Elaborat o osnivanju Poljoprivrednog fakulteta i zajedno sa Odlukom o utvrđivanju prijedloga Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci, proslijeđen Skupštini SRBiH na usvajanje. Procedura o osnivanju je obnovljena na osnovu Ustava i Ustavnog zakona za provođenje Ustava Srpske Republike Bosne i Hercegovine. U avgustu 1992 imenovana je Komisija matičara Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci i donesena odluka o osnivanju Fakulteta kojom je za poslove dekana imenovan prof. dr Petar Durman.

Fakultet je počeo sa radom 10. 10. 1992. godine u zgradi bivše Više poljoprivredne škole u Banjaluci. Od osnivanja do 1999 na Fakultetu je izvođena nastava na Opštem usmjerenju nakon čega su formirana tri nova smijera: ratarski, voćarsko-vinogradarski i stočarski. Nakon šest godina formirana su tri studijska programa: Animalna proizvodnja, Biljna proizvodnja i Agrarna ekonomija i ruralni razvoj. Od školske 2006/2007 fakultet organizuje nastavu prema principima Bolonjskog procesa sa tri Studijska programa i šest usmjerenja. Na Fakultetu se izvode magistarske studije, drugi ciklus studija – master i doktorske studije – treći ciklus studija. Fakutet je kadrovski i infrastrukturno potpuno osposobljen i samostalan u izvođenu naučnog i nastavnog procesa.

Misija

Od osnivanja do danas, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci je posvećen svojoj osnovnoj misiji: uspostaviti najviše akademske standarde i obezbijedti sticanje znanja i vještina u skladu sa potrebama društva i projektovanim društvenim razvojem; odnosno da nastavnim sadržajima i primjenom savremenih metoda obrazovanja povezanim sa naučno-istraživačkim procesom, obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti poljoprivredne struke i nauke koji će biti osposobljeni da svojim znanjem i radom pomažu razvoj poljoprivrede kao strateške grane Republike Srpske i BiH, u skladu sa savremenim evropskim trendovima održivog razvoja.

Da bi ostvario svoju misiju, Fakultet se trajno opredjeljuje da teži unaprijeđenju kvaliteta visokog obrazovanja kroz naučno-istraživački rad, tehnološki razvoj i razvoj inovativnog pristupa, te uključivanje u jedinstven Evropski prostor visokog obrazovanja i Evropski istraživački prostor.

Obrazovanjem akademskih i stručnih kadrova Fakultet će da pruži doprinos:

  • razvoju poljoprivrede i prehrambene industrije;
  • ruralnom razvoju Republike Srpske i BiH;
  • održivom privrednom i regionalnom razvoju.

Vizija

Osnovna vizija Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci je uspostavljanje modernog sistema visokog obrazovanja, kompatibilnog sa odgovarajućim fakultetima u zemljama regiona i članicama EU, u kome je istraživački pristup osnov sticanja novih spoznaja. Poljoprivredni fakultet, sa svojih šest instituta je glavni nosilac naučno-istraživačkog rada i tehnološkog razvoja u oblasti poljoprivrednih nauka u Republici Srpskoj. Kao najznačajnija ustanova visokog obrazovanja u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci ima vodeću ulogu u razvoju obrazovanja i nauke u Republici Srpskoj i BiH.

Vizija Poljoprivrednog fakulteta je savremena, obrazovna, visokoškolska institucija, priznata po obrazovnim, naučno-istraživačkim i stručnim dostignućima u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane. Ova ustanova će osposobiti mlade stručnjake, diplomirane inženjere poljoprivrede različitih profila koji će unapređivati poljoprivredu Republike Srpske i BiH i ravnopravno prihvatati konkurenciju i izazove iz regiona i šireg evropskog prostora.

Ovo uključuje elemente kontinuiranog održivog poboljšanja obrazovanja, naučno-istraživačkog i stručnog rada na svim nivoima. Konstantno se omogućuje poboljšanje predavačkih sposobnosti nastavnika i saradnika i postepeno i održivo poboljšanje stručnosti i vještina studenata. Za to je neophodna mobilnost studenata i nastavnika, kako bi se oni učinili sposobnim za ravnopravno učestvovanje u evropskom prostoru obrazovanja i istraživanja, što je i dugoročna vizija Fakulteta.

Vizija Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci je i dostizanje najviših nivoa izvrsnosti i partnerstva sa privrednim organizacijama u Republici Srpskoj, BiH i regionu, usvajajući pozitivne trendove inovativnog pristupa obrazovanju i istraživanju.

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci je orijentisan ka modernim studijskim programima sva tri ciklusa akademskih studija, što stvara uslove za rast i razvoj fakulteta, pojedinaca i društva uopšte. Ravnopravno učešće u međunarodnim naučnim projektima i obimna primjena dobijenih rezultata u praksi stvara dodatnu vrijednost i stručnost svih učesnika u procesu obrazovanja, a sve u cilju ostvarivanja postavljene vizije.