Pravni fakultet

Univerzitetski kampus bb, 88104 Mostar, Bosna i Hercegovina
+387 36 514 230

O Fakultetu

Pravni fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja organizovanjem nastavnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada kroz dodiplomski (I ciklus), diplomski studij (II ciklus) i doktorski studij (III ciklus). U cilju ostvarivanja zadataka u okviru svoje djelatnosti, na unutrašnjem planu Fakultet je organizovan putem: katedri, nastavnih predmeta, Instituta za pravna i društvena istraživanja, kao i djelatnosti Sekretarijata Fakulteta, Studentske službe, biblioteke i čitaone, te zajedničkih univerzitetskih službi Računovodstva, Pravne službe, Informacionog centra i Biblioteke.

 Na Pravnom fakultetu može se steći visoka stručna sprema stručnog zvanja odnosno bachelor prava (240 ECTS). Dodiplomski studij za stjecanje visoke stručne spreme i stručnog zvanja bachelor prava traje četiri godine.

U akademskoj 2018/19. godinu pokrenut je I ciklusa studija – dodiplomskog trogodišnjeg studija "Kriminologija i sigurnosne studije” za sticanje zvanja bachelor kriminoloških i sigurnosnih studija.

Diplomski studij za stjecanje zvanja mastera prava traje jednu godinu (60 ECTS).

 U akademskoj 2009/2010. godini na Fakultetu je organizovan regionalni postdiplomski studij "Poslovno pravo Evropske unije".

 Od akademske 2011/2012. godine na Fakultetu se organizuje II ciklus studija - smjer građanskopravni, krivičnopravni, te II ciklus pod nazivom "Međunarodni odnosi i diplomatija".

 U akademskoj 2017/2018. godini, Fakultet organizuje izvođenje nastave na III ciklusu - doktorski studij Evropskog prava, za sticanje stepena doktora pravnih nauka iz oblasti evropskog prava (180 ECTS).