Metalurško-tehnološki fakultet

Travnička cesta 1
+38732401831

O Fakultetu

Metalurško-tehnološki fakultet je osnovan 1959. kao Visoka tehnička škola metalurške struke, koja 1961. godine prerasta u Metalurški fakultet, Univerziteta u Sarajevu.

Prvi zadatak Metalurškog fakulteta je bio obrazovanje metalurških inžinjera za potrebe Željezare Zenica, koja je izgrađena daleke 1892. godine. 1964. godine na Fakultetu je uveden smjer za ljevarstvo a 1969. i smjer za obojenu metalurgiju. Ovi smjerovi prerastaju u odsjeke. U akademskoj 1989./90. uvodi se novi odsjek Metalni materijali. Uvođenjem odsjeka Metalni materijali Fakultet je postao atraktivniji i otvorena je mogućnost obrazovanja inžinjerskog kadra koji je našao svoje mjesto u mnogim industrijskim granama.

U toku rata Fakultet, iako pod vrlo teškim uslovima, je radio bez prekida. Odmah nakon završetka rata pokrenuta je inicijativa za transformaciju Fakulteta kojom bi Fakultet ponovo dobio na atraktivnosti i zadovoljio potrebe za stručnim kadrom u BiH na najbolji mogući način. Transformacija je završena u akademskoj. 1998./99. godini uvođenjem odsjeka Nemetalni materijali i Fakultet je zvanično promijenio ime u Fakultet za metalurgiju i materijale.

Naime, naš Fakultet je bio i još uvijek je jedini Fakultet u BiH na kojemu su se izučavali metalni materijali kako što se tiče njihovog dobivanja i prerade tako i njihovog dizajniranja. Medutim, rastuća potražnja za nemetalnim materijalima kako u svijetu tako i kod nas kao i činjenica da se u BiH nalaze bogata nalazišta nemetalnih i mineralnih sirovina su stvorile potrebu studijskog izučavanja ovih materijala kao i obrazovanja kadrova za ovu industrijsku granu. Uvođenjem odsjeka Nemetalni materijali izučavanje materijala na našem Fakultetu je zaokruženo. Od akademske 2006./2007. godine na Fakultetu je uveden Odsjek za hemiju sa smjerom hemijsko inženjerstvo.

Od akademske 2017/2018 godine Fakultet mijenja ime u Metalurško-tehnološki fakultet čemu je predhodila detaljna analiza rada i revizija nastavnih planova i programa na svim studijskim odsjecima. Prateći trendove razvoja sličnih fakulteta iz okruženja (fakulteta koji obrazuju kadrove sličnih ili istih profila) primjetno je da su njihovi nazivi  ili tehnološko-metalurški, ili metalurško-tehnološki sa daljom podjelom na studijske programe.

Promjena naziva Fakulteta otvara mogućnost proširenja matičnosti Fakulteta i uvođenje, odnosno osnivanje novih studijskih programa i jačanje tehnološko (tehničke) komponente na Univerzitetu u Zenici, te pozicioniranje uloge tehnoloških /tehničkih i prirodnih znanosti, odnosno naučnih disciplina u kontekstu društvenih potreba i razvoja kako privrede tako i naučne misli u matičnim oblastima Fakulteta.

Punopravne članice

Na Metalurško-tehnološkom fakultetu trenutno su zastupljena tri studijska programa prvog ciklusa studija:

  • Metalurško inženjerstvo (4 godine, 240 ECTS),
  • Inženjerstvo materijala: Smjer za metalne materijale i Smjer za nemetalne materijale (4 godine, 240 ECTS) i
  • Hemijsko inženjerstvo (4 godine, 240 ECTS).

Trenutno je aktivan jedan studijski program na II ciklusu studija:

  • Metalurško inženjerstvo (1 godina, 60 ECTS)

U januaru 2021. godine raspisan je Konkurs za upis studenata u prvu godinu III ciklusa na zajedničkom doktorskom studiju iz tehničkih nauka u akademskoj 2020/2021. godini.