Ekonomski fakultet

Majke Jugovića 4, 78000 Banja Luka Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
+387 51 430 010

O Fakultetu

O nama

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je visokoškolska institucija čija je osnovna djelatnost naučno-nastavni i naučno-istraživački rad. Ekonomski fakultet u Banjoj Luci osnovan je rješenjem Skupštine opštine Banja Luka br. 01-012/75 od 06.02.1975. godine. Fakultet se razvio iz Odjeljenja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koje je počelo sa radom 01.11.1974. godine. Danas, nakon usvajanja Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske, Fakultet posjeduje sve neophodne dozvole za rad i u potpunosti ispunjavanja sve neophodne uslove propisane Zakonom (Rješenje o utvrđivanju uslova za početak rada visokoškolske ustanove, broj Rješenja 07.1 - 4462/07, od 02.07.2007, Rješenje o upisu u sudski registar, broj Rješenja 1-587-00, od 13.09.2007. i Dozvolu za rad, broj Dozvole 07.23/602-3900/09, od 22.06.2009. godine).

Misija

Misija Ekonomskog fakulteta je edukacija i osposobljavanje visokoobrazovnog akademskog i stručnog kadra, razvoj tržišno orijentisanih kompetencija studenata, kao i naučno-istraživački rad i saradnja na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa naučno-istraživačkim institucijama, vladinim i nevladinim institucijama i privredom.

Vizija Ekonomskog fakulteta

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je moderan, razvijen, progresivan i otvoren fakultet koji predstavlja glavnu okosnicu ekonomskog razvoja Republike Srpske.

Glavni cilj Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je da postane lider u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i šire, u regionalnom kontekstu.

Podciljevi Fakulteta su:

- Obezbjeđivanje kadrovsko–materijalnih pretpostavki koje će omogućiti realizaciju glavnog cilja.

- Kontinuirano obavljanje modernog nastavnog procesa, usklađenog sa zahtjevima privrede i u skladu sa svim odrednicama bolonjskog procesa.

- Uspostavljanje evropskog kvaliteta studija I, II i III ciklusa.