KONKURS ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U RUGIPP ZA STUDENTE PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

Opis prakse

K O N K U R S

ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U REPUBLIČKOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE REPUBLIKE SRPSKE

Pravo učešća na konkursu imaju studenti treće i četvrte godine osnovnih studija, te apsolventi Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj  Luci. Praksa će biti realizovana u periodu od 26. jula do 30. septembra 2021. godine u Područnoj jedinici Banja Luka, odnosno u područnoj jedinici grada ili opštine prema prebivalištu studenta, sa trajanjem od 15 radnih dana prema izboru studenta, a u okviru ovog perioda. Za vrijeme trajanja prakse omogućeno je upoznavanje studenata sa svim poslovima iz djelokruga nadležnosti RUGIPP prema Programu obavljanja studentske prakse u RUGIPP. Po završetku programa studentima će biti uručeni sertifikati.

Prijave se podnose na imejl-adresu: [email protected]
*Uz prijavu je potrebno priložiti i kraću biografiju (obavezni elementi su: ime i prezime, prosjek ocjena, kontakt telefon, imejl-adresa, izjava o mjestu obavljanja studentske prakse: Banja Luka ili mjesto prebivališta studenta).

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 10. JUN 2021. GODINE.