Uslovi i pravila korištenja platforme erse.ba/studentska.ba

Dobrodošli na platformu erse.ba/studentska.ba – internet stranicu ERSE (Edukacija – Reforma – Sigurnost – Egzistencija) mreže nastale u sklopu projekta “Studentskom praksom brže do posla” koji uz podršku Evropske unije implementiraju Udruženje “Prava za sve” i UG “Budućnost” Modriča.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove i pravila korištenja stranica erse.ba/studentska.ba (u daljem tekstu: “Platforma”). Korištenjem ove platforme, pristajete biti obavezani ovim Uslovima i pravilima korištenja.

1. Pristanak na primjenu Uslova i pravila korištenja stranica erse.ba/studentska.ba

Svojim pristupom platformi neopozivo pristajete na primjenu Uslova i pravila korištenja stranica erse.ba/studentska.ba.

2. Opšti uslovi korištenja

Platforma je namijenjena spajanju poslodavaca, studenata i akademske zajednice, i predstavlja skup internet alata koji im je namijenjen.

Poslodavci mogu pregledati biografije studenata, objavljivati oglase za otvorena mjesta za obavljanje studentske prakse, a studenti se mogu javljati na oglase poslodavaca i kreirati vlastitu standardizovanu biografiju – CV. Predstavnici akademske zajednice mogu objavljivati programe i informacije u vezi sa studentskom praksom.

Platforma ne garantuje za tačnost podataka u objavljenim biografijama studenata i oglasima poslodavaca.

Platforma zadržava pravo brisanja tekstova (oglasa i/ili biografija) neprimjerenog sadržaja, prema svojoj diskrecionoj ocjeni. Platforma zadržava pravo da privremeno blokira profil korisnika uz pismeno objašnjenje, te da isti odblokira nakon otklanjanja prepreke.

Platforma je isključivo posrednik između poslodavaca, studenata, fakulteta, univerziteta i svih ostalih organizacija koje su pristupile platformi, te ne odgovara u slučaju neispunjenja nekog dijela dogovora između bilo kojih strana.

Platforma zadržava prava da u svrhu ličnog marketinga kontaktira sve korisnike kako bi s njima napravila intervju o pozitivnom uticaju prakse na poslovne, akademske i/ili studentske aspekte njihovog života.

3. Registracija na platformi

Registracija je besplatna i dostupna svim posjetiocima platforme. Prilikom registracije je potrebno da korisnik popuni formular sa ličnim podacima. Ovi podaci ostaju u evidenciji platforme, koriste se za pružanje usluga korisnicima i neće biti korišteni u druge svrhe. Nakon uspješne registracije, odmah se dobijaju sva prava koja pripadaju registrovanim korisnicima. Opcija brisanja profila i snimljenih podataka jednostavna je i dostupna svakom registrovanom korisniku.

4. Isticanje objava na platformi

Platforma zadržava pravo da nasumično istakne dostupne prakse na naslovnoj stranici, kao i da nasumično ističe firme, univerzitete, fakultete i druge organizacije u sekciji „Partneri“.

5. Opšti uslovi za poslodavce

Objavljivanje oglasa za otvorene pozicije za objavljanje studentske prakse ili korištenje drugih ponuđenih odluka je besplatno.

Poslodavci se obavezuju da će usluge objavljivanja oglasa i ostale odluke koristiti jedino i isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih kandidata za svoje potrebe, bez zloupotrebe baze podataka platforme. Pod zloupotrebom baze podataka platforme naročito se podrazumijeva kopiranje baze podataka (biografije studenata) na bilo koji medij, odnosno, pohranjivanje podataka iz baze biografija platforme na računar korištenjem automatskih aplikacija, bez obzira na namjeru ili svrhu takvog postupanja poslodavca i bez obzira na osobu koja je kod poslodavca obavila takav postupak bez prethodnog odobrenja platforme. U slučaju zloupotrebe baze podataka poslodavac odgovara za cjelokupnu štetu platformi, njenom vlasniku i trećim osobama.

Poslodavac koji objavi svoj oglas na platformi neće držati platformu ili vlasnika platforme odgovornim za bilo kakvu potencijalnu štetu koja bi mu mogla biti nanesena zloupotrebom podataka navedenih u oglasu od strane drugih korisnika platforme ili trećih osoba.

Poslodavcima nije dozvoljeno u oglasima navoditi uslove koji se po bilo kojoj osnovi mogu smatrati diskriminatornim u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije u BiH. U suprotnom, takvi oglasi bit će brisani.

Platforma zadržava pravo na neobjavljivanje oglasa koji svojim sadržajem diskriminira ljude po vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj osnovi, ili svojim sadržajem predstavlja krivično djelo, prekršaj ili osnovu za nastanak štete vlasniku platforme ili trećoj osobi.

Na platformi erse.ba/studentska.ba je zabranjeno postavljanje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture i slično) i sličnog sadržaja. Zabranjeno je postavljanje bilo kakvog sadržaja koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu ili vjersku netrpeljivost, koji sadrži psovke, vrijeđanja, omalovažavanja ili provokacije, ili bilo kakvog drugog uvredljivog materijala.

6. Opšti uslovi za studente

Platforma omogućava besplatno objavljivanje biografija studenata i pretraživanje objavljenih oglasa poslodavaca.

Registracijom na platformi studenti dobijaju dodatne mogućnosti praćenja ponude dostupnih studentskih praksi, kao i druge prednosti u sklopu profila registrovanog korisnika platforme.

Registrovani korisnici – studenti mogu da unesu biografiju u bazu podataka platforme, i time ostvare mogućnost da konkurišu na oglase za obavljanje studentske prakse koristeći se ovim biografijama, kao i da budu kontaktirani od strane poslodavca koji imaju pristup ovoj bazi. Pravo pretrage baze biografija imaju samo registrovani poslodavci.

Student koji na platformi objavi vlastitu biografiju odgovara za tačnost objavljenih podataka prema poslodavcu, vlasniku platforme i trećim osobama.

7. Opšti uslovi za akademsku zajednicu

Univerziteti i fakulteti mogu besplatno objaviti programe, pozive i sve druge informacije vezane za studentsku praksu.

Registracijom na platformi, predstavnici akademske zajednice stiču mogućnost praćenja kompanija koje provode studentsku praksu, mogućnost kontaktiranja poslodavaca, uspostavljanja saradnje, kao i uvid u bazu studenata koji su se prijavili za obavljanje studentske prakse.

8. Autorska prava

Platforma zadržava autorska prava nad svim sadržajima objavljenim na portalu, osim ako za pojedini sadržaj nije drugačije naznačeno. Zabranjeno je svako korištenje autorskog djela bez saglasnosti vlasnika.

9. Zaštita privatnosti

Platforma poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisnicima neće davati na uvid trećoj strani, osim ukoliko ti podaci ne budu zatraženi od strane suda u sudskom postupku. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana posebnim zakonom.

Podaci koje su studenti unijeli pri registraciji, kao i podaci u njihovim vlastitim biografijama, bit će dostupni samo registrovanim poslodavcima koji su pristup bazi biografija stekli registracijom.

U slučaju brisanja prijave, platforma ne garantuje da neki poslodavci nisu sačuvali biografiju studenta iz perioda kada je ona bila aktivna, niti da ovi poslodavci ili lica koja su eventualno na drugi način došla do podataka studenta, neće kontaktirati studenta i nakon brisanja biografije iz baze.

10. Pravo na izmjenu i uklanjanje sadržaja

Platforma zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na platformi, bez prethodne najave.

Platforma zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra nepodobnim ili sadržaj koji je u suprotnosti sa ovim Uslovima i pravilima korištenja, kao i da trenutno ukine registrovanom korisniku korisnički račun, bez prethodne najave, u slučaju nedopuštenog korištenja sadržaja platforme, odnosno kršenja ovih Uslova i pravila korištenja.

11. Korištenje stranice

Platforma neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja platforme.

Platforma neće odgovarati za eventualnu štetu nastalu korištenjem savjeta (preuzetih sa drugih portala, autora članaka, pravnika, arhitekata, savjetnika) koje mogu nastati zbog netačnih ili nedovoljnih informacija dostavljenih od strane korisnika ili nekih drugih razloga.

Platforma objavljuje i linkove na vanjske stranice koje nisu u njenom vlasništvu i/ili nisu nastale u sklopu platforme. Platforma ne garantuje korisnicima tih stranica i/ili portala zaštitu podataka, odnosno ne garantuje za sadržaj tih stranica.

12. Dostupnost platforme

Platformi se pristupa putem interneta, zbog čega se ne može garantovati svakodnevna dostupnost servisa i informacija na platformi.

13. Korisnička podrška

Svi korisnici platforme imaju mogućnost kontaktiranja korisničke podrške. Radno vrijeme korisničke podrške je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati, te će svi zahtjevi zaprimljeni izvan radnog vremena biti obrađeni narednog radnog dana onim redoslijedom kojim su stizali.

14. Izmjena i dopuna Uslova i pravila korištenja

Platforma erse.ba/studentska.ba, odnosno njen vlasnik, zadržava pravo jednostrane izmjene i/ili dopune ovih Uslova i pravila korištenja platforme erse.ba/studentska.ba bez prethodne obavijesti, te neće biti odgovorna za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene izmjene i/ili dopune stupaju na snagu objavom na ovoj platformi.

15. Završne odredbe

Na sve pravne odnose koji nastanu između vlasnika platforme, poslodavaca, predstavnika akademske zajednice i studenata, uz ove Uslove i pravila korištenja platforme erse.ba/studentska ba primjenjuje se materijalno pravo BiH. Sve eventualne sporove strane će pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju pokretanja sudskog postupka, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.